×
search-icon Created with Sketch.

Despre noi

MISIUNEA NOASTRĂ

Centrul Cultural și de Tineret Sector 5 are rolul de a identifica și aborda nevoile culturale ale comunității reprezentate, de a susține proiecte, manifestări și activități culturale locale și de a fi, în general, un catalizator cultural comunitar – permițând formarea și consolidarea unei identități culturale locale.

Promovarea interacțiunii culturale între grupuri diferite provenind atât din interiorul, dar mai ales din exteriorul comunității în vederea susținerii toleranței culturale, a dialogului și a solidarității, dar și a asigurării permisibilității comunicative între diferitele medii socio-culturale, țintind spre dizolvarea problemelor etnice și sociale prin cultivarea spiritului civic;

Protejarea și susținerea libertății de creație, înțeleasă ca drept la exprimare artistică (materializarea într-o formă artistică a unei opinii/poziționări față de anumite lucruri/fapte/acțiuni), în conformitate cu art. 33 al Constituției României și a normelor internaționale, pentru perfecționarea și formarea tinerilor în domeniile artistice și asigurarea performanței în creativitate, cultură și educație, dar și pentru validarea expresivității artistice și dezvoltarea culturală și artistică multivalentă;

Susținerea accesului liber și a oportunităților egale la cultură, sport și educație continuă, oferind condițiile necesare însușirii valorilor, exprimării artistice libere și participarii la manifestări și programe culturale, de dezvoltare, creative și educaționale, crescând gradul de acces și participarea cetățenilor la viața culturală.

ACȚIUNI

Activitățile centrului vizează:

Dezvoltarea de studii, analize, documentări, obiective strategice și planuri de acțiune în vederea susținerii coerente a animării culturale a comunității Sectorului 5;

  • Conservarea, , protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a produselor culturale locale și a elementelor de patrimoniu cultural;
  • Organizarea de evenimente, programe și manifestații culturale coerente în scop informativ, instructiv și/sau educativ;
  • Sprijinirea educației continue și a formării profesionale de interes cultural comunitar în afara sistemelor formale de educație;
  • Încurajarea interacțiunii, a dezbaterii și a participării în rândul membrilor comunității în procesul de conturare și dezvoltare a identității culturale specifice;
  • Susținerea și încurajarea mobilității artistice și a asocierii între operatori culturali în vederea dezvoltării de proiecte și evenimente durabile și sustenabile, precum și de rețele de colaborare locale și naționale;
  • Acționarea în vederea sporirii coordonării resurselor publice și a gestionării integrate a acestora în vederea dezvoltării culturale locale în concordanță cu o viziune coerentă și comună;
  • Sprijinirea utilizării noilor tehnologii în derularea de proiecte și programe culturale;
  • Consolidarea identității locale și a regenerării urbane prin susținerea dezvoltării și adoptarea de simboluri și a unui „branding” local;
  • Animarea spațiilor publice prin reatribuirea de noi roluri.

FUNCȚIONARE

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 131/21.11.2016, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, având calitatea de ordonator terțiar de credite, ce funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5, finanțată din alocații de la bugetul local și din venituri proprii.

Își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, respectiv dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, Legii nr. 143/2007 privind aprobarea OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale propriului Regulament de Organizare și Funcționare, OUG nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură.

Documente funcționare:

Regulament de Funcționare și Organizare

Organigramă

Persoana responsabilă cu furnizarea informațiilor de interes public, în baza Legii 544/2001, este: Florian Teodorescu – Inspector de specialitate Serviciul Dezvoltare, Proiecte, Evenimente și Marketing, Tel: 0756.144.831; email: contact@cultural5.ro

Descarcă și citește legile 544 / 2001 și 52 / 2003

LEGEA 544/2001
LEGEA 52/2003