Anunt privind ocuparea unui post contractual vacant de conducere


CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET ȘTEFAN IORDACHE
Organizează concurs conform H.G.286 / 2011 cu modificările și completările ulterioare în data de 18.12.2017 ora 10ºº pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere pe perioadă nedeterminată pentru următoarele posturi:
-    1 post șef Compartiment Economic 

DOSARELE DE CONCURS pentru înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs(formular pus la dispoziție la momentul depunerii dosarului);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverința conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății;
g) curriculum vitae;
*candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Documentele solicitate în copie vor fi însoțite de original în vederea verificării conformității acestora de către secretarul comisiei de concurs.

CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE:
În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE ȘI BIBLIOGRAFIA:
Șef Compartiment Economic:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic; 
- vechime în specialitatea studiilor: min.5 ani;
- vechime în funcție de conducere de minim 1 an; 
- cerințe de operare calculator: nivel avansat.

Bibliografie:
- Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
- Legea 143/2007 pentru aprobarea OUG 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractul din autoritatile si institutiile publice
- Legea 215/2001- Legea administrației publice locale, actualizată
- Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017 
- Legea nr.82/1991- Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizare si conducerea contabilitatii  institutiilor publice si planul de conturi, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice;
- Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.400/2015 pentru aprobare codului de control intern/ managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundrea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor;
- Legea 53/2003-Codul muncii,  cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanta nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanta nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
- Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare.

S-ar putea sa iti placa si:

Evenimente