Anunt privind ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie


CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET “STEFAN IORDACHE”

Organizeaza concurs conform H.G. nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare in data de 18.12.2017 ora 10°° pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de execuţie pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi:

 -  2 posturi – inspector de specialitate la Compartimentul Economic
 -  1 post – consilier juridic la Serviciul  Juridic Administrativ, Resurse Umane si Secretariat;
 -  1 post administrator cladiri  la Serviciul  Juridic Administrativ, Resurse Umane si Secretariat;
 -  1 post operator (lumini, imagini, sunet)  la Serviciul  Juridic Administrativ, Resurse Umane si   
      Secretariat;
 -  2 posturi - inspector de specialitate  la Biroul Cultural, Proiecte, Evenimente si Comunicare;
 -  2 posturi - inspector de specialitate  la Biroul Achizitii Investitii, Marketing si Dezvoltare.
 

DOSARELE DE CONCURS pentru înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente: 
-    cererea de înscriere la concurs ( formular de la Serviciul Resurse Umane );
-    copia actului de identitate, sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii;
-    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice  postului;
-    carnetul de muncă, , sau  după caz,  adeverinţe care atesta vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
-    *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
-    adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
-    curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
* In cazul in care candidatul depune o declaratie  pe propria răspundere că nu are antecedente penale si este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Documentele solicitate in copie vor fi insotite de original în vederea verificării conformității    acestora de către secretarul comisiei de concurs.

 
CONDIŢIILE  DE PARTICIPARE: 
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: 
a)    are cetaţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b)    cunoaşte limba romană, scris şi vorbit; 
c)    are varsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d)    are capacitate deplină de exerciţiu; 
e)    are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITIILE SPECIFICE:

1 post Consilier juridic - Serviciul Juridic, Administrativ, Resurse Umane și Secretariat
- studii universitare de specialitate absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în științe juridice; 
- vechime în specialitatea studiilor: min.3 ani; 
- cerințe de operare calculator - nivel mediu.

Bibliografie:
- Ordinul 2193/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale
- Ordinul 2883/2003 -Norme metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale.
- Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
- Legea 143/2007 pentru aprobarea OUG 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractul din autoritatile si institutiile publice
- Legea 215/2001- Legea administrației publice locale, actualizată
- HG Nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
- Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017 
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Legea nr. 287/2009 Codul civil republicat, cu modificările și completările ulterioare 
- Legea 53/2003-Codul muncii,  cu modificările și completările ulterioare
- Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- Ordonanța nr. 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată
- Legea nr.350 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.78 / 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

 

1 post Operator (lumini, imagini, sunet) - Serviciul Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat:
- studii: studii postliceale (electromecanica, electronica) sau studii medii in domeniu tehnic; 
- vechime în muncă: min.5 ani; 
- cerințe de operare calculator - nivel mediu.

Bibliografie:
- Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
- Legea 143/2007 pentru aprobarea OUG 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractul din autoritatile si institutiile publice;
- Legea 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017.
 

1  post Administrator cladiri - Serviciul Juridic, Administrativ, Resurse Umane si Secretariat:
-    studii: studii medii- operator tehnica de calcul, de preferat studii in domeniul tehnic,
-    vechime în munca: min.5 ani; 
-    cerințe de operare calculator - nivel mediu.

Bibliografie:
- Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
- Legea 143/2007 pentru aprobarea OUG 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractul din autoritatile si institutiile publice
- Legea 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca
- Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor
- Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017;
- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundrea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor.
 

2  posturi de  inspector de specialitate - Biroul Cultural, Proiecte, Evenimente si Comunicare:
-    Nivelul studiilor: studii universitare  absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
-    Vechime in specialitatea studiilor- nu este cazul;
-    Cerinte minime de operare calculator: nivel mediu.

Bibliografie:
- Ordinul 2193/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale;
- Ordinul 2883/2003 -Norme metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale;.

- Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
- Legea 143/2007 pentru aprobarea OUG 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractul din autoritatile si institutiile publice;
- Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale, actualizata;
- Legea 350 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” al Sectorului 5 pentru activităţi nonprofit de interes local
- OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
-  Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017
- Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata
- Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 

 2  posturi de inspector de specialitate la Biroul Achizitii Investitii, Marketing si Dezvoltare:
-    Nivelul studiilor: studii universitare  absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
-    Vechime in munca: min.3 ani;
-    Cerinte minime de operare calculator: nivel mediu.

Bibliografie:
-Ordinul 2193/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale
- Ordinul 2883/2003 -Norme metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale.
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractul din autoritatile si institutiile publice
- Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale, actualizata
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
- Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017
 

2 posturi de  inspector de specialitate - Compartimentul Economic:
-    Nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
-    Vechime in specialitatea studiilor: 3 ani;
-    Cerinte minime de operare calculator: nivel mediu.

Bibliografie:
- Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
- Legea 143/2007 pentru aprobarea OUG 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractul din autoritatile si institutiile publice;
- Legea 215/2001- Legea administrației publice locale, actualizată;
- Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017; 
- Legea nr.82/1991- Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizare si conducerea contabilitatii  institutiilor publice si planul de conturi, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.400/2015 pentru aprobare codului de control intern/ managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundrea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanta nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
- Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare.


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
➢    Depunerea dosarelor se va face pana la data de 08.12.2017 ora 15 la adresa Centrului Cultural si de Tineret “Stefan Iordache” din  Bucureşti, Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5 – Resurse Umane;
➢    Proba scrisa se va desfasura in data de 18.12.2017 ora 10⁰⁰ la sediul Centrului Cultural si de Tineret “Stefan Iordache”   din  Bucureşti, Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,  iar data interviului va fi  comunicat ulterior. 
➢    Informaţii suplimentare la tel. 0756144831 -  Resurse Umane.

S-ar putea sa iti placa si:

Evenimente